top of page

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odasının işlevine, işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 — Bu Yönetmelik, Petrol Mühendisleri Odasının üyeleri, organları görev ve yetkileri, şube ve temsilcilikler, mali hükümler ve Oda seçimleri ile ilgili düzenlemeleri kapsar. Dayanak Madde 3 — Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB), Kanun: 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununu, Ana yönetmelik: 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliğini, Oda: TMMOB Petrol Mühendisleri Odasını, Şube: TMMOB Petrol Mühendisleri Odası şubesini, Üye: TMMOB Petrol Mühendisleri Odası üyesini, İfade eder. Merkez ve kuruluş Madde 5 — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası, yurt içinde ve dışında, Petrol Mühendisliği ile Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği öğretimi yapan kuruluşların fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma veya çıkış belgesi almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup; mesleki çalışmalarda bulunan tüm yüksek mühendis ve mühendisleri içinde toplayan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olup, merkezi Ankara’dadır. Oda Genel Kurul kararı ile gerekli gördüğü yerlerde şubeler, Yönetim Kurulu kararı ile de temsilcilikler açabilir. Odanın amaçları Madde 6 — Odanın amaçları şunlardır: a) Günün gerek, koşul ve imkanlarına göre petrol ve doğal gaz mühendisliğinin ilgi alanına giren konularda Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Türkiye sınırları içinde çalışmaya yetkili petrol mühendisleri ve petrol yüksek mühendislerinin ülke çıkarlarına uygun faaliyet göstermelerini sağlamak, b) Mesleki alanda kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında, işletilmesinde, üretimin artırılmasında, ülkenin teknik kalkınmasında, mesleğin geliştirilmesinde ve üyelerin meslek onurları ile hak ve yetkilerinin korunmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak, c) Mesleki ve üyelerin çıkarları ile ilgili işlerde resmi makamlar ve diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili tüm yasal ve teknik belgeleri incelemek, bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi ve yeniden yürürlüğe konulması yolunda önerilerde bulunmak, ç) Mesleğin gelişmesi ve tanıtılmasıyla ilgili olarak teknik kongre, seminer, sempozyum, konferans ve sergiler düzenlemek, kitap, gazete, dergi ve benzeri yayınları yapmak, bu amaca yönelik diğer kuruluşların çalışmalarına katılmak, d) Petrol ve doğal gaz mühendisliği öğretim ve eğitiminin ülke gereksinimine göre gelişmesini ve örgütlenmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, görüş bildirmek, kamuoyu oluşturmak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, e) Meslek içi eğitim çalışmaları yapmak ve belge vermek, f) Mesleğin gerektirdiği iş güvenliği, işyeri ortamı ve çevre konularında her türlü çalışmayı, ölçüm, test ve kontrolleri yapmak ve belgelendirmek, g) Üyelerinin iş ve sosyal güvenliklerini sağlayıcı etkinlik ve girişimlerde bulunmak, h) Mesleği ve üyelerini ülke içinde ve dışında temsil etmek, ı) Kaliteli üretimi özendirmek için kalite belgesi vermek, kontrol yapmak ve her türlü girişimde bulunmak, i) Meslek hizmetleri ile ilgili asgari ücretleri belirlemek ve tip sözleşmeler hazırlamak, j) Serbest meslek etkinliklerini yürütecek mühendislik bürolarının çalışma, ilke ve yöntemlerine ait yönetmelikler hazırlamak, yürürlüğünü sağlamak, kontrol ve denetimlerini yapmak; bu konuda şube ve bölge temsilciliklerine yetki vermek, k) Üyelerin mesleklerini uygulamaları sırasında her çeşit mesleki kural ve yöntemlere uymalarını sağlayarak mesleki disiplini korumak, mesleğin gelişmesi ve ülke çıkarlarına hizmet etmesi koşullarına aykırı hareket edenler ile meslek onurunu zedeleyici davranışta bulunanları izlemek ve gerekli önlemleri almak, mesleki dayanışmayı sağlamak ve üyeler arasında haksız rekabeti önlemek, l) Üyelerin teknik, kültürel ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacıyla merkezde, şubelerde ya da temsilciliklerde lokal, kütüphane, konukevi, yemekhane gibi sosyal tesisler açmak ve işletmek, m) Oda gelirlerini artırmak doğrultusunda çalışmalar yapmak, n) Meslek eğitimini geliştirmek için yarışmalar düzenlemek, burs vermek ve etkinliklerde bulunmak, o) Tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak, ö) Üyelerinin mesleki ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı öğrenimlerine dayanan uzmanlık dosyaları tutmak ve gerektiğinde, özel sorunlarla karşılaşan kamu ve özel kuruluşlara uzmanlar önermek, p) Ulusal sorunlar için mühendis ve mimar odaları ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak mesleki çalışmalar yürütmek, yayınlar yapmak ve etkinlikler düzenlemek, r) Meslekteki yeniliklerin tanıtılması ve ülkeye yayılmasına olanak sağlamak amacıyla dış ülkelerdeki kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliği yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM Üyeler Asil üyelik Madde 7 — Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili bulunan petrol ve doğal gaz mesleğinden petrol mühendisleri, petrol yüksek mühendisleri, petrol ve doğal gaz mühendisleri ile petrol ve doğal gaz yüksek mühendisleri, mesleklerinin uygulanmasını gerektiren işlerle uğraşabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için Odaya üye olmak ve üyeliklerini devam ettirmek zorundadırlar. Geçici üyelik Madde 8 — Türkiye’de mesleklerini uygulamasına kanunlar gereğince izin verilen yabancı uyruklu mühendislerden, petrol ve doğal gaz mühendisliği eğitimi almış veya denkliği kabul edilmiş olanlar, Odaya geçici üye olarak kayıt olur. Geçici üyelik çalışma izni süresi ile sınırlıdır. Geçici üyeler Oda organlarında görev alamazlar ve Oda organ seçimlerinde oy kullanamazlar ancak, Oda asil üyelerinin bütün hak, yetki ve sorumluluklarını taşırlar. Geçici üyeler hakkında, 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Onur üyeliği Madde 9 — Odanın amaçlarına uygun olarak yurt çapında çalışma ve yardımları görülen kişilere, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurul kararı ile Onur Üyeliği verilebilir. Onur Üyeliği, Oda Onur Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı ile geri alınabilir. Öğrenci üyeliği Madde 10 — Yurt içindeki üniversitelerin Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği bölümlerinin 3 ve 4 üncü sınıflarında okuyan öğrenciler, öğrenci üye olarak Odaya kaydolabilirler. Öğrenci üyelerin aidatları Genel Kurulca belirlenir, oy kullanma hakları olmadan tüm Genel Kurul ve toplantılara katılabilirler. Üyelik Madde 11 — Üyelik için aşağıdaki hükümler geçerlidir: a) Petrol ve doğal gaz mühendisi veya petrol ve doğal gaz yüksek mühendisleri, Türkiye’de petrol ve doğal gaz mühendisliği mesleğinde çalışabilmek için Odaya üye olmak zorundadır. b) Kamu kurum ve kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan veya Silahlı Kuvvetler mensubu petrol ve doğal gaz mühendisleri ve petrol ve doğal gaz yüksek mühendislerinin Odaya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak, bunlar görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının yetkileri ve haklarına sahip, onların ödev ve sorumlulukları ile yükümlüdürler. Bunların üye olmamaları kanunlarda belirtilen diğer kayıt ve şartlara uymak kaydıyla, meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uyma yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurulunca disiplin cezası uygulanmasına özel kanunların öngördüğü kayıtlarla mesleklerini serbestçe uygulamalarına, resmi ve özel görev almalarına engel oluşturmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu petrol ve doğal gaz mühendisleri, Oda organlarında görev alamaz. c) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum, ilgililerin kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. Dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydıyla, askerlik süresince üyelik ödentileri alınmaz. Kimlik Belgesi Madde 12 — Diploma ve denklik belgesi almak suretiyle Türkiye’de mesleklerini uygulayabilecek duruma gelmiş olanlardan, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (b) ve (c) bentleri kapsamı dışında kalan petrol ve doğal gaz mühendisleri, Odaya başvurarak kaydolmak ve kimlik belgesi almak zorundadır. Oda kimlik belgesi almayanlarla, üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmediği için ya da disiplin suçu nedeniyle kimlik belgesi yenilenmemiş veya onaylanmamış olanlar mesleklerini icra edemezler. Unvan kullanımı Madde 13 — Oda üyeleri, kendilerine kanunla verilmiş unvandan başka herhangi bir unvan kullanamazlar. Ancak, çalıştıkları resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda edindikleri kadro unvanının yanı sıra meslek unvanını da kullanabilirler. Üyelerin görev ve sorumlulukları Madde 14 — Odaya kayıtlı her üyenin; a) 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlar ile Birlik Ana Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin öngördüğü hükümlere uyması, b) Oda ve Birlik bünyesinde mesleki davranış ve ilkelere uyması, c) Mesleki gelişme ve dayanışmayı sağlamak amacıyla, Oda yetkili kurullarınca verilecek kararlara uyması, ç) Mesleki konularda Oda ile ilişki kurmaya, Odanın ve mesleğin amaç ve ilkelerini gözetmeye ve meslek topluluğunun ortak yararını korumaya özen göstermesi, d) Oda ve kamu kurumları tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda, bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmesi, e) Mühendis topluluğunun onuruna aykırı biçimde davranışlarda bulunmaması ve haksız rekabet yapmaması, f) Oda Genel Kurulunca belirlenen üyelik ödentilerini ödemesi, g) Adres değişikliklerini bir ay içinde Odaya bildirmesi, h) Her yıl, Oda üye kartını, Oda Yönetim Kurulu tarafından belirtilen süre içinde vize ettirmesi, gerekmektedir. Üyelik ile ilgili bilgilerdeki değişikliklerin bildirilmemesi nedeniyle oluşacak her türlü hukuki sorumluluk üyeyi bağlar. Oda, bu nedenle üyenin haklarını kısıtlayıcı herhangi bir işlem yapmaz. Üyelikten ayrılma Madde 15 — Bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri yitirenler, üyelikten çıkarılır. Zorunlu askerlik görevi dışında Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan ya da herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda üye kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşuluyla, Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten ayrılabilir. Yeniden başvuru Madde 16 — Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyenin yeniden başvurması üzerine, durumu incelenir. Sonuç olumlu ise Odaya kaydı yeni bir üye gibi yapılır. Ancak çıkarılan üye için, Oda Onur kurulunun olumlu görüşü gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Oda organları görev ve yetkileri Oda Organları Madde 17 — Oda organları şunlardır: a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Onur Kurulu, ç) Denetleme Kurulu, d) Danışma Kurulu. Oda Genel Kurulu Madde 18 — Odanın en üst karar organı olan Oda Genel Kurulu her iki yılda bir Şubat ayı içerisinde, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Genel Kurul tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak biçiminde saptanması zorunludur. Oda Genel Kurulu, Oda asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı için salt çoğunluk aranmaz. Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantısında en az onbeş gün önce, Genel Kurula katılacak asil üyelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanmazsa yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte, görevli ilçe seçim kurulu başkanlığına iletir. Gerekli incelemeden sonra, hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Odanın ve Birliğin ilan yerlerinde üç gün süre ile asılarak duyurulur. Asil üye listesi, hakim tarafından kesinleştirilir. Yasal sürecin tamamlanması ve listelerin kesinleşip Genel Kurula ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen üç gün içinde, Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurulu asil üyelere Oda yayını ile duyurur ve ayrıca, Oda merkezinin bulunduğu yerde ve ülke genelinde yayımlanan günlük bir gazetede ilan edilir. Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce, Genel Kurulu ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda, Oda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurulun tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on gün önce asil üyelere bildirir, ayrıca Oda merkezinin bulunduğu yerde ve ülke genelinde yayımlanan günlük bir gazetede ilan eder. Oda Genel Kurulunun seçimler dışında, sonuçlarıyla ilgili her türlü anlaşmazlık, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır. Genel Kurulun açılışı ve divan seçimi Madde 19 — Oda Genel Kurul toplantısı, Oda Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesince açılır ve onun yönetiminde Genel Kurul Divanı seçilir. Genel Kurul Toplantısı, Genel Kurulca seçilen bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan Başkanlık Divanınca yönetilir. Gündem Madde 20 — Genel Kurul görüşmeleri, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan gündem maddeleri gereğince yapılır. Toplantıya katılan üyelerden birinin önerisi ve Genel Kurulun kararı ile gündeme madde eklenebilir, gündemden madde çıkartılabilir veya maddelerin görüşme sıraları değiştirilebilir. Gündemde yer alması zorunlu maddeler Madde 21 — Oda Yönetim kurulunca hazırlanıp duyurulan gündemde aşağıda belirtilen maddelerin bulunması zorunludur. a) Başkanlık Divanı seçimi, b) Çalışma, mali ve denetim raporlarının okunması ve görüşülmesi, Yönetim Kurulunun aklanması, c) Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması, ç) Birlik Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Yüksek Onur Kurulu adaylarının ve Birlik Genel Kuruluna katılacak Oda delegeleri asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması, d) Seçimler. Oda Genel Kuruluna katılma koşulları Madde 22 — Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş asil üye listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Yalnızca hakim denetiminde yapılan seçimde oy verme sırasında, Oda kimlik kartı yerine, resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir. Oda Genel Kurulunda karar yeter sayısı Madde 23 — Genel Kurul, kararlarını oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa, Divan Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Ancak, bu Yönetmelikte yapılacak değişiklik önerilerinin kabulü için, görüşmelere katılanların en az üçte ikisinin olumlu oyu gereklidir. Genel Kurul tutanağı Madde 24 — Genel Kurul görüşmeleri ve kararları, bir tutanağa bağlanarak başkan, başkan yardımcısı ve yazmanlarca imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği Birliğe iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir. Tutanaklar veya özetleri basılarak, Genel Kurul toplantı tarihinden başlayarak üç ay içinde, üyelere gönderilir veya Oda bülteninde yayınlanır. Genel Kurulun görev ve yetkileri Madde 25 — Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: a) Oda amaçlarının gerçekleşmesine ilişkin kararlar almak, b) Oda Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, haklarında karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için yeni seçilecek Yönetim Kuruluna görevler vermek, c) Oda hesaplarını ve Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve Yönetim Kurulunun aklanması konusunda karar almak, ç) Yönetim Kurulunun önerdiği yeni dönem oda bütçesini, kadro çizelgelerini incelemek, olduğu gibi veya değiştirerek onaylamak, d) Oda amaçlarının gerçekleşmesi ve işlerinin yürütülmesi için gerekli yönetmelikleri incelemek ve bu konuda kararlar almak, e) Odanın taşınmaz mal satın alması, varolanların satılması ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulması konusunda kararlar almak veya bu konularda, Oda Yönetim Kuruluna yetki vermek, f) Odanın borç alması ve vermesine ilişkin kararlar almak veya bu konuda Oda Yönetim Kuruluna yetki vermek, g) Şube açılması ya da kapatılması konusunda karar vermek, h) Oda Onur, Denetleme, Yönetim Kurulu asil ve yedek adayları, Birlik Genel Kurul delegeleri asil ve yedek adayları, Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu için aday adaylarını belirlemek ve duyurmak, ı) Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini Birlik Genel Kurulu delegeleri asil ve yedek üyelerini, Birlik Yönetim Kurulu için üç, Birlik Denetleme Kurulu için bir ve Yüksek onur Kurulu için bir aday seçmek, i) Önerilen tüzük, yönetmelik ve yönetmelik değişikliklerini görüşüp karara bağlamak. Oda Olağanüstü Genel Kurulu Madde 26 — Olağanüstü Genel Kurul, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin oluşması üzerine, Oda Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır: a) Odaya kayıtlı üye sayısının beşte birinin Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurması ile, b) Oda Denetleme Kurulu üyelerinin Oda mali işleriyle ilgili olarak gerekli görmeleri durumunda ve oybirliğiyle alacakları karar ile, c) Oda Yönetim Kurulu’nun üçte iki çoğunlukla alacağı karar ile. Bu maddenin (a) ve (b) bendinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden başlayarak bir hafta içinde, Olağanüstü Genel Kurul için karar almak ve Genel Kurulun tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde toplanır. Bu durumda, Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar alamaması veya Olağanüstü Genel Kurulu toplamaması durumunda, Olağanüstü Genel Kurul, Birlik Yönetim Kurulunca toplanır. Oda Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin hepsinin birden istifası ve yerlerine gelecek yedeklerin bulunmaması durumunda; Oda Genel Kurulu, yeni Yönetim Kurulunu seçmek üzere, Birlik Yönetim Kurulunca, olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısı gibi yapılır. Ancak, toplantıya çağrılış nedeni dışında, gündeme madde eklenemez, görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Oda Genel Kurulu, olağanüstü toplantıya çağrılmazsa; üyeler, yetkili mahkemeye başvurarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılmasını isteyebilirler. Oda Genel Kurulunda TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır. Oda Yönetim Kurulunun oluşumu Madde 27 — Oda Genel Kurulunca iki yıl da bir seçilen yedi asil, yedi yedek üyeden oluşan Oda Yönetim Kurulu üyeleri, yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görevde kalırlar. Oda olağanüstü genel kurulunca seçilen üyeler, yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görevde kalırlar. Asil ve yedek üyelerin sıralanmasında, alınan oyların eşitliği durumunda, Oda sicil numarası küçük olan öncelik kazanır. Yönetim Kurulunun görev bölümü Madde 28 — Oda Genel Kurulu seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra, en geç yedi gün içinde, yeni seçilen oda Yönetim Kurulu, eski Oda sekreterinin çağrısıyla ilk toplantısını yapar ve Yönetim Kurulu üyeleri aralarında, gizli oyla Oda başkanı, başkan vekili, sekreteri ve saymanını seçerek göreve başlarlar. Toplanma şekli Madde 29 — Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez, salt çoğunlukla toplanır. Toplantıları Başkan, bulunmazsa başkan vekili yönetir. Yönetim Kurulu, kararlarını çoğunlukla verir. Oyların eşit olması durumunda, toplantı başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi Madde 30 — Nedeni ne olursa olsun, üç ay süre ile toplantılara sürekli olarak katılmayan veya katılamayacağını bildiren Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sırada bulunan yedek üye geçer. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının birlikte çekilmesi durumunda, yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda, yeniden görev bölümü yapılır. Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri Madde 31 — Oda Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: a) Oda Genel Kurulunca alınan kararları uygulamak ve Oda işlerini Genel Kurul kararları uyarınca yürütmek, b) Odaya kayıtlı üyelerin mesleki onur, hak ve yararlarını koruyacak önlemleri saptamak ve bu konuda gerekli uygulamaları yapmak, c) İstenildiğinde üyelerin bilgi, uzmanlık ve deneyimleri ile ilgili referans vermek ve üyelerin iş bulmalarına yardımcı olmak, ç) Meslek çalışma alanlarıyla ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak, üyelerin hak ve yetkilerini koruyucu önlemler almak, d) Bilirkişilik, hakemlik ve danışmanlık gibi görevlere seçileceklere uygulanacak esasları saptamak ve uygulanmasını sağlamak, e) Üyelerin kamu kuruluşları ve diğer kuruluş ve kişilerle olan tüm mesleki ilişkilerinde uyulması zorunlu esasları saptamak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek, f) Mesleki hizmetler karşılığı alınacak asgari ücretleri ve çalışma koşullarını saptamak ve bunların uygulanmasını sağlamak, g) Odanın amaçları kapsamına giren konularda çalışan dış ülkelerdeki kuruluşlar ile işbirliği yapmak, çeşitli sempozyum, kongre ve seminerler düzenlemek, h) Meslek hizmetlerinin yapılmasında, çalıştırılması gerekli diğer teknik elemanların meslek kuruluşları, dernek ve sendikaları ile gerekli ilişkileri kurmak, ı) Yasama ve yürütme organlarında Odanın amaçları ile ilgili olarak yapılacak yasa, tüzük yönetmelik, kararname ve genelge hazırlama veya değişikliği çalışmalarına katılmak, görüş vermek ve önerilerde bulunmak, i) Mesleki, teknik eğitim ve öğretim konularında incelemelerde bulunmak, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, Oda görüş ve önerilerini saptamak ve uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak, j) Üyelerin iş ve toplumsal güvenliklerini sağlayıcı her türlü Oda içi çalışmaları yapmak ve üçüncü kişiler ile kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak, k) Oda Genel Kurulunun yerini, saatini ve gündemini saptayarak, toplantıdan en az on gün önce, çalışma ve denetleme raporlarını göndererek delegelere bildirmek ve basın yolu ile duyurarak toplantı için gerekli tüm işlemleri tamamlamak, l) Genel Kurul kararlarını ve yapılan seçim sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek, m) Oda Onur Kurulunu gerektiğinde on gün içinde toplantıya çağırmak, Kurulun aldığı kararlardan Yüksek Onur Kurulunca onaylanması gerekenleri Birlik Yönetim Kuruluna göndermek, kararlarla ilgili olarak Oda adına itiraz etmek veya savunma yapmak, n) Odanın leh ve aleyhine açılan davalarda, Odayı temsil etmek, sav ve savunmada bulunmak ve bu konularda vekil atamak, o) Üyelerin ve diğer ilgililerin yararına sunmak üzere, kütüphane ve arşiv kurmak, mesleksel yayınlar yapmak, belgeler sağlamak, dergi, gazete ve benzeri Oda yayınlarının en yararlı biçimde düzenli ve sürekli olarak çıkmasını sağlamak, üyelerin ad, adres, görev ve kısa özgeçmişlerini belirten yayınlarda bulunmak, ö) Oda görevlilerinin, atama, yer ve görev değiştirme, yükselme, sicil, özlük işlerini yönetmelikler uyarınca yapmak, p) Odanın taşınmaz mallarını yönetmek, kiraya vermek, Genel Kurulca verilecek yetkilere göre tasarruflarda bulunmak, r) Yurt içi ve yurt dışında sergi ve fuarlar düzenlemek, düzenlenmiş sergi veya fuarlara katılmak, s) Oda ve üye gereksinimlerini karşılamak üzere, lokal ve misafirhane benzeri sosyal tesisler açmak ve işletmek, ş) Şube ve bölge temsilciliği genel kurulları için Oda gözlemcilerini atamak, t) Oda işlerinin yürütülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun görevlerini yerine getirebilmek için, yönetmelikler düzenleyip yürürlüğe koymak ve gerektiğinde Oda Genel Kurulunun onayına sunmak, u) Oda Yönetim Kurulu; çeşitli yönetmelikler, Genel Kurul ve Yönetim Kurullarının kararları ile belge ve yetki verilen üyelerin, üyelerin bulunduğu büroların, firmaların ve benzeri kuruluşların yönetmeliklere ve/veya kararlara aykırı davranışları durumunda, bunların yetkilerini kısıtlamak ve gerektiğinde, süreli olarak veya tümüyle kaldırmak veya belgelerini geçersiz kılmak, ü) Oda Danışma Kurulunu oluşturmak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak, v) Oda temsilcilikleri açmak ya da kapatmak, Oda temsilcilerini atamak ya da görevden almak, y) Birlik tüzük ve yönetmeliklerinin tanıdığı hak ve yetkilerin bu Yönetmelik çerçevesinde iyi bir biçimde kullanılmasını sağlayacak diğer görevleri yerine getirmek. Oda Yönetim Kurulu, 32 nci maddede belirlenmiş yetkilerin bir bölümünü kendi adına kullanmak üzere, kurulun diğer üyeleri ile oda müdürüne, şube yönetim kurulları ve üyeleri ile şube müdürlerine, bölge temsilciliği yürütme kurulları ve üyelerine, bölge temsilcilik müdürlerine, il ve ilçe temsilciliklerine kendi denetim ve sorumluluğunda olmak üzere verebilir. Oda Başkanı, Vekili, Sekreter ve Sayman üyenin görev ve yetkileri Madde 32 — Odayı Oda Başkanı, bulunmadığı zamanlarda, Oda Başkan Vekili veya gerektiğinde Oda Yönetim Kurulunun seçeceği Yönetim Kurulu üyesi temsil eder. Olağan işlemlerde, Oda Sekreteri, Odanın doğal temsilcisi ve sözcüsüdür. Oda Sekreteri, Oda işlerini Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetir. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin isteği ile gündeme madde eklenebilir veya gündemden madde çıkartılabilir. Oda Sekreteri, Oda Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasında gerekli tüm önlemleri alır, Odanın yazışma işlemlerini yürütür ve imza eder, tüm Oda örgütündeki görevlilerin özlük işlerini yürütür. Oda Saymanı, Odanın mali işlerinin yürütülmesini, Oda bütçesinin uygulanmasını, yönetmelikler ve Oda Yönetim Kurulu kararları gereğince sağlar, gerekli önlemleri alır ve önerilerde bulunur. Oda Sekreter ve Saymanı yürütme görevlerinden dolayı, Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Oda Başkanı, Oda Başkan Vekili, Oda Sekreteri ve Saymanına Oda Yönetim Kurulu kararı ile belirli bir miktara kadar harcama yetkisi verilebilir. Yapılacak her türlü ödemelerde, bu dört üyeden ikisinin birlikte imzasının bulunması gereklidir. Oda Onur Kurulu Madde 33 — Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca, iki yıl için seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Oda Onur Kuruluna seçilebilmek için en az meslekte on yılını geçirmiş olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak gerekir. Onur Kurulu, 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak toplanır ve karar verir. Onur Kurulunun toplanması Madde 34 — Oda Onur Kurulu üyeleri, Kurula herhangi bir konunun iletilmesi üzerine, Oda Yönetim Kurulunun çağrısı ile yapacağı ilk toplantıda, o konuyu sonuçlandırıncaya kadar aralarında bir başkan ve bir raportör seçer. Onur Kurulu asil üyelerinden biri veya birkaçı, herhangi bir özürle toplantıya gelemeyeceklerini bildirir veya gelemezlerse, yerlerine sıra ile yedekleri çağrılır. Bu yedekler, toplantı konusu karara bağlanıncaya kadar yapılacak toplantılara katılırlar. Onur Kurulu üyeliğinin düşmesi Madde 35 — Yapılan ayrı ayrı üç çağrıya gelmeyen ve özür bildirmeyen üye çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye, asil üye olur. Onur Kurulu Üyelerinin çekilme nedenleri Madde 36 — Onur Kurulu üyelerinin ret ve çekilme nedenleri ile ilgili olarak hakimlerin 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ret ve çekilmeye ilişkin hükümleri uygulanır. Onur Kurulu, ret isteğini kendisi inceler. Bu konuda vereceği karara, esasa ilişkin kararla birlikte Yüksek Onur Kurulunda itiraz edilebilir. Onur Kurulunun bir bölüm üyeleri ile ilgili ret istemi kabul edilirse, reddedilenler yerine yedekler göreve çağrılırlar. Onur Kurulunun toplantıları tüm üyelerin katılımıyla yapılır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Onur Kurulunun çalışma şekli Madde 37 — Onur Kurulu, kendisine gelen konuları, en geç üç ay içinde inceleyerek sonuçlandırmak zorundadır. Onur Kurulu, çalışmalarında tanık dinleme, keşif ve bilirkişi incelemeleri gibi kanıtların saptanmasını, doğrudan veya görevlendireceği Kurul üyesi aracılığıyla yapabilir. Hakkında karar verilecek üyenin, sorgusu yapılır ve yazılı savunması alınır. Sorgu ve savunma için üyeye en az onbeş gün süreli, yazılı çağrı gönderilir. Üye bu süre içerisinde sorgu için gelmez, savunma göndermez ve özür bildirmezse, incelemeler gıyabında yapılarak karar verilir. Kurul, şikayetin kesin olarak haksız yapıldığı kanısına varırsa, şikayet edilen üyeyi dinlemeden de karar verebilir. Onur Kurulu kararları gerekçeleri ile birlikte, uygulanmak veya Yüksek Onur Kuruluna sunulmak üzere dosyası ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna verilir. Oda Yönetim Kurulu, kararları ilgililere yedi gün içinde bildirir. Onur Kurulu üç aylık süre içinde karar vermezse, sürenin bitiminden önce, durumu gerekçeleri ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna bildirmek ve karara ne zaman varılabileceğini açıklamak zorundadır. Onur Kurulu tarafından incelenen konuyla ilgili her türlü yazı ve tutanaklar, Onur Kurulu Başkanının sorumluluğu altında bulunur. Onur Kurulunun giderleri Madde 38 — Onur Kurulunun kendisine inceleme için gönderilmiş işlerin gerektirdiği her türlü giderler, Oda bütçesinden karşılanır. Bilirkişi giderleri, kurulca bilirkişi incelemesine gerek görülmüşse Oda bütçesinden, istek üzerine bilirkişi inceleme yapıyorsa, istekte bulunanlarca peşin olarak Oda veznesine yatırılan ücretten karşılanır. Karar sonucuna göre, giderlerin kimden alınacağı, Kurul kararında belirtilir. Onur Kurulunun görev ve yetkileri Madde 39 — Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Üyeler hakkında yapılacak disiplin kovuşturmalarını yapmak ve karara bağlamak, b) Oda Yönetim Kurulunca gerek bir başvuru üzerine gerekse doğrudan doğruya Kurula yansıtılan konular ile ilgili karar vermek, c) Yüksek Onur Kurulunca bozulan kararları yeniden inceleyerek karara bağlamak, ç) Oda Onur Üyeliği için görüş vermek. Disiplin suçları ve cezaları Madde 40 — Oda üyelerinden 6235 sayılı TMMOB Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği, TMMOB Disiplin Yönetmeliği, bu Yönetmelik ve diğer yönetmelikler ile bunlara uygun olarak alınan ve uyulması zorunlu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranışları görülenlerle, meslekle ilgili işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göstererek zarara yol açan, taahhütlerine uymayan, meslek onurunu kırıcı davranışlarda bulunanlara, aşağıda yazılı disiplin cezaları verilir: a) Yazılı uyarı, b) Kanunda belirtilen hafif para cezası, c) Kanunda belirtilen ağır para cezası, ç) Onbeş günden altı aya kadar meslek uygulamasının yasaklanması, d) Üyelikten çıkarma. Yukarıdaki cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak suç sayılan davranışın nitelik ve sonuçlarına göre, bu cezalardan biri verilir. Kararda, verilen cezanın niçin verildiği gerekçesi ile birlikte açıklanır. Oda Onur Kurulunca ceza, yukarıda belirtilen cezaların en az ve en çok sınırları arasında verilir. Cezanın en az sınırından fazla uygulanması durumunda, bunun nedenleri ve gerekçesi, verilen kararda ayrıntılı olarak açıklanır. Disiplin suçları ve cezalarına itiraz ve cezaların uygulanması Madde 41 — Onur Kurulunca verilen cezalardan, yazılı uyarı ve hafif para cezaları kesindir. Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen (c), (ç) ve (d ) bentlerindeki cezalara karşı, kararın bildirim tarihinden başlayarak onbeş gün içinde Oda Yönetim kurulu kanalıyla veya doğrudan doğruya Yüksek Onur kuruluna itiraz edilebilir. Cezaların uygulanması için kesinleşmesi gereklidir. Oda Yönetim Kuruluda, Onur Kurulunun aklanma veya takipsizlik kararlarına karşı, Yüksek Onur Kurulu nezdinde itirazda bulunabilir. Üyelikten çıkarma cezası, genel hükümlere göre, medeni haklarını yitirmiş olanlar ve meslek topluluğundan uzaklaştırılmasında kesin zorunluluk görülenler hakkında uygulanabilir. Üyeler veya üye olmayan meslek mensuplarından geçici olarak mesleği uygulamaktan uzaklaştırılanlar, bu süre içinde hiçbir biçimde mesleksel etkinlikte bulunamazlar, mesleklerin uygulanması için imza kullanamazlar. Aksine davranırlarsa uygulanan ceza bir misli artırılır. Aksine davranışta ısrar edenler hakkında ise bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen (d) bendindeki ceza uygulanır. Verilen kararlar duyurulur ve uygulanması sağlamak üzere, ilgililere bildirilir. Kesinleşen cezalar üyenin siciline işlenir. Oda Denetleme Kurulu kuruluş ve çalışma şekli Madde 42 — Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, gerektiğinde üye çoğunluğu ile toplanır. Oda Denetleme Kurulu asil üyeleri, görevden ayrıldıklarında, yerlerine sıradaki yedek üyeler geçer. Asil üye yerine gelecek yedek üye kalmaz ve Kurul üye sayısı ikiden aşağı düşerse, Olağanüstü Oda Genel Kurul Toplantısı yapılarak, yeniden Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri seçilir. Yeni seçilen Denetleme Kurulu, ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar. Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri Madde 43 — Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Oda ve şubelerin hesap ve işlemlerini Birlik ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine uygunluğunu denetleyerek, hazırlayacağı raporun bir kopyasını dosyasında saklamak, bir kopyasını da Birlik Yönetim kuruluna iletmek üzere Oda Yönetim kuruluna vermek, b) Oda örgütünün mali işlemleri, Yönetim Kurulunca uygulanmış eski dönem bütçeleri, hazırlanmış yeni dönem bütçesi ve kadro çizelgeleri ile ilgili rapor hazırlayarak Oda Genel Kuruluna sunmak, c) Zorunlu durumlarda oybirliği ile verecekleri kararla Oda ve Şube Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Oda Yönetim Kurulundan istemek. Oda Danışma Kurulu Madde 44 — Oda Danışma Kurulu; Oda Yönetim Kurulu, Yayın Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu, şube yönetim ve bölge temsilciliği yürütme kurulları ile Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü diğer üyelerden oluşur. Oda Danışma Kurulu, Oda Yönetim Kurulunca yılda en az iki kez toplantıya çağrılır. Oda Danışma Kurulunun toplanamayacağı ivedi durumlarda, Oda Yönetim Kurulu, gerekli konuları danışmak için şube başkanları ve sekreterleri ile bölge yürütme kurulu başkanlarını toplantıya çağırabilir. Oda Danışma Kurulunun görev ve yetkileri Madde 45 — Oda Danışma Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Oda Merkezinin, şube ve bölgelerin çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi için önerilerde bulunmak, b) Oda çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasında katkıda bulunmak, c) Gerektiğinde, alınacak karar ve yapılacak uygulama konusunda eğilim belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Şube ve Temsilcilikler Kuruluş Madde 46 — Belirli bir bölge ya da illerde çalışan üye petrol mühendislerinin sayısı, o bölge veya illerin meslek yönünden özel konum ve koşulları, mesleki etkinliklerinin yoğunluğu değerlendirilerek ve örgütlenmenin yaygınlaştırılması amacıyla, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulunun onayı ile, merkezi ve etkinlik alanına giren iller belirtilerek şubeler açılabilir. Şube açılabilmesi için, şubenin açıldığı il ve etkinlik alanına giren illerde, Oda toplam üye sayısının, en az yüzde beş (%5) i kadar üyenin bulunması ve bu üye sayısının en az yüzde elli bir (%51) inin imzalı dilekçesinin Genel Kurula sunulması gerekir. Oda Genel Kurulunun yeni şube açılmasına karar vermesinden sonra, Oda Yönetim Kurulu en geç iki hafta içinde, o bölge veya illerde oturan üyelerden yedi kişiyi geçici Yönetim Kurulu olarak atar. Geçici Yönetim Kurulu atanmayı izleyen altı ay içerisinde Birlik Kanunu, Birlik Ana Yönetmeliği ve bu Yönetmelik çerçevesinde kuruluş işlemlerini yürütür ve şubenin veya temsilciliğin ilk genel kurulunu yapar. Geçici yönetim kurulunun görevi, şube ve bölge temsilciliği genel kurulunda yapılacak seçimlerle Yönetim Kurulunun oluşmasından sonra sona erer. Bölge temsilcilikleri açma yetkisi Oda Yönetim Kurulundadır. Şube ve Bölge Temsilciliği organları Madde 47 — Şube ve bölge temsilciliği organları şunlardır: a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Danışma Kurulu. Şube ve Bölge Temsilciliği Genel Kurulu Madde 48 — Şube ve bölge temsilciliği genel kurulları, toplantı tarihinden otuzbeş gün önce, etkinlik alanında oturdukları veya çalıştıkları belli olan üyeler ile odaya kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt ücretleri ile birlikte Oda, Şube ve Temsilciliklerine verenlerden oluşur. Bu tarihten sonra, işyerlerini veya evlerini söz konusu etkinlik alanına taşıyanlar ile yeni kaydolmuş üyeler, genel kurul toplantısına katılamazlar. Oturma ve çalışma yerleri ayrı birimlerin etkinlik alanında bulunan üyeler, yalnız ve ancak iş yerlerinin bulunduğu birimin genel kuruluna katılırlar. Şube veya bölge temsilciliği genel kurulları iki yılda bir Ocak ayı içinde yapılır. Genel Kurulların tarihi Oda Danışma Kurulunun önerisi ile ilk Genel Kurul tarihinden en az kırkbeş gün önceden Oda Yönetim Kurulunca saptanır. Aynı gün tüm örgüt birimlerine bildirilir. Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak biçiminde saptanması zorunludur. Toplantı, şube veya bölge temsilciği merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Şube veya bölge temsilciliği genel kurulları üye salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Genel kurul toplantı tarihinden en az otuz gün önce şube veya bölge temsilciliği genel kuruluna katılacak üyelerin listesi Oda sicil numaralarına göre sıralanarak listelenmiş olarak Oda Yönetim Kuruluna gönderilir. Birden fazla örgüt birimine kaydı olduğu görülen üyelerin durumu incelenerek gönderilen listelerde gerekli düzeltmeler yapılır ve durum on gün içinde şube yönetim veya bölge temsilciliği yürütme kuruluna yazılı olarak bildirilir. Şube ve bölge temsilcilikleri yapılan düzeltmelere göre işlem yapar. Şube yönetim veya bölge temsilciliği yürütme kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce genel kurula katılacak üyelerin sicil numarası sırasına göre Oda Yönetim Kurulu tarafından düzeltilmiş listeleri, toplantının gündemini, yerini, saatini ve çoğunluk sağlanmazsa yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları ilgili Şube ve Bölge Temsilciliğinin bulunduğu meskenlerin ilan yerlerine asılarak üç gün süre ile duyurulur. Şube veya bölge temsilciliği genel kurulu gündemi, toplantı yeri, günü ve saati ve çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantı için aynı bilgileri toplantı gününden en az onbeş gün önce şube yönetim veya bölge temsilciliği yürütme kurulunca günlük gazetelerden biri ile duyurulur. Ayrıca Oda Yönetim Kurulu, tüm birimlerin genel kurullarının yeri, günü ve saati ile çoğunluk sağlanmazsa, ikinci toplantı ile ilgili aynı bilgileri Oda bülteni veya günlük gazetelerden biri ile duyurur. Şube ve Bölge Temsilciliği Genel Kurulunun görev ve yetkileri Madde 49 — Şube ve bölge temsilciliği genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Şube veya bölge temsilciliği, Oda işlerinin yürütülmesi ve kanunların Odaya verdiği görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması için, Oda ve Birlik Genel Kurullarına sunulmak üzere, şube yönetim veya bölge temsilciliği yürütme kurulunca hazırlanacak yönetmelik tasarılarını incelemek, Oda Genel Kuruluna önermek, b) Şube yönetim veya bölge temsilciliği yürütme kuruluna görev vermek, c) Şube ve bölge temsilciliğinin gelişmesi için, gerekli çalışma alanlarını ve esaslarını araştırmak, ç) Odanın amaçlarına ve yönetmeliklere uygun olarak, şubeyi veya bölge temsilciliğini ilgilendiren konularda karar almak, d) Şube Yönetim Kurulu, beş asil ve beş yedek üye veya bölge temsilciliği yürütme kurulu üç asil ve üç yedek üye adaylarını belirlemek, duyurmak ve seçmek. Şube ve Bölge Temsilciliği Olağanüstü Genel Kurulu Madde 50 — Şube veya bölge temsilciliği, aşağıda belirtilen durumlarda, olağanüstü toplantıya çağrılır: a) Şube veya bölge temsilciliğine kayıtlı üyelerin en az beşte birinin şube yönetim veya bölge temsilciliği yürütme kuruluna yazılı olarak başvurması, b) Oda Denetleme Kurulunun; şubenin veya bölge temsilciliğinin mali işleriyle ilgili olarak zorunlu görmeleri ve oybirliği ile karar vermeleri. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak, toplantıya çağrılış nedeni dışında, gündeme madde eklenemez, görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Koşulları yeterli olmasına karşın, en çok bir ay içinde, Şube Yönetim veya Bölge Temsilcilik yürütme kurulu, Şube veya Bölge Temsilciliği Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmazsa üyeler Oda Yönetim Kuruluna başvurarak, olağanüstü kurul toplantısının yapılmasını isteyebilir. Şube Yönetim Kurulu Madde 51 — Şube yönetim kurulu, Şube Genel Kurulunca iki yıl için seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Şubenin Genel Kurulu seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra en geç yedi gün içinde, yeni seçilen Şube Yönetim Kurulu, eski şube sekreterinin çağrısıyla ilk toplantısını yapar ve Yönetim Kurulu üyeleri aralarında gizli oyla, şube başkanı, başkan vekili, sekreteri, saymanını seçerek göreve başlarlar. Şube yönetim kurulu, en az onbeş günde bir, salt çoğunlukla toplanır. Toplantıyı, başkan bulunmazsa, başkan vekili yönetir. Bölge Temsilciliği Yürütme Kurulu Madde 52 — Bölge temsilciliği yürütme kurulu, bölge temsilciliği genel kurulunca iki yıl için seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Bölge temsilciliği Genel Kurulu seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra en geç yedi gün içinde yeni seçilen bölge temsilciliği yürütme kurulu, eski bölge temsilciliği sekreterinin çağrısıyla ilk toplantısını yapar ve yürütme kurulu üyeleri aralarında gizli oyla bölge temsilciliği başkanını, sekreterini ve saymanını seçerek göreve başlarlar. Bölge yürütme kurulu en az onbeş günde bir, salt çoğunlukla toplanır. Şube Yönetim Kurulu ve Bölge Temsilciliği Yürütme Kurulunun görevleri, yetkileri ve çalışma kuralları Madde 53 — Şube yönetim kurulu ve bölge temsilciliği yürütme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Oda çalışmalarının, etkinlik alanındaki uygulanmasını sağlamak üzere, Kanunlar, yönetmelikler ve Oda Yönetim Kurulu kararları uyarınca, Odayı o bölgede temsil etmek, işlerini yürütmek ve yeni dönem bütçe önerisi ile çalışma raporunu hazırlayarak, o yılın Aralık ayının 25 inci gününe kadar Odaya göndermek, b) Şube yönetim veya bölge temsilcilik yürütme kurulunun ilk toplantı tarihinden başlayarak, en çok onbeş gün içinde, bütçe uygulamasını da kapsayan şube veya Bölge Temsilciliği yeni dönem çalışma programını hazırlayarak Oda Yönetim Kuruluna göndermek, c) Bölgesinde bulunan tüm üyelerin mesleksel onur, hak ve çıkarlarını koruyarak, önlemler için gerekli girişim ve görüşmelerde bulunmak, ç) İstenildiğinde bölgesinde bulunan üyelerin bilgi, uzmanlık ve becerileri ile ilgili referans vermek, mühendis gereksinimi olanlarla iş arayan üyeler arasında bağlantı kurmak, d) İstenildiğinde, kamu ve özel kişilere bilirkişi önermek, e) Bölgesinde bulunan üyelerin, kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve kişilerle olan tüm mesleksel ilişkilerinde, ortaklaşa uyulması gereken esaslara uymalarını sağlamak, mesleğin onuru yönünden üyelerin her türlü meslek çalışmalarını denetlemek, mesleksel hizmetlerde yönetmeliklere uyulmasını sağlamak, f) Konferans, seminer, kurs, teknik gezi ve üyeler arasında sosyal etkinlikler düzenlemek, g) Oda Onur Kurulu ile ilgili işleri, Oda Yönetim Kuruluna zamanında, gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte iletmek, h) Şube veya bölge temsilcilik genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu, geçmiş dönem bütçe uygulamasını da kapsayacak biçimde hazırlayarak, şube veya bölge temsilcilik genel kurul toplantısından en az bir hafta önce bölgesindeki üyelere göndermek, ı) Oda Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek, i) Bölgesinde bulunan il veya ilçe merkezlerinde temsilcilik açılması için gerekli inceleme ve araştırmalar yapmak, açılacak temsilciliklere atanmak üzere temsilci ve yardımcıları için aday saptayarak Oda Yönetim Kuruluna önermek, j) Bölgesinde bulunan temsilciliklerin çalışmalarını, Oda yönetmeliklerine ve Oda Yönetim Kurulu kararlarına göre yapmalarını sağlamak, denetlemek ve bu konuda Oda Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek, k) Şube veya bölge temsilciliği danışma kurulunu oluşturmak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak. Başkan, Başkan Vekili, Sekreter ve Sayman üyenin görev ve yetkileri Madde 54 — Şube yönetim ve bölge temsilciliğinin Başkan, Başkan Vekili, Sekreter ve Sayman üyenin görev ve yetkileri şunlardır: a) Şubeyi şube başkanı, bulunmadığı zamanlarda şube başkan vekili, bölge temsilciliğini temsilcilik başkanı temsil eder. Gerektiğinde, belli görevlerin yürütülmesi için temsil yetkisi, yönetim veya yürütme kurulu kararı ile diğer üyelere de verilebilir. b) Şube veya bölge temsilciliği sekreteri, yönetim veya yürütme kurulu kararlarına uygun olarak çalışmalarını yürütür, c) Şube yönetim veya bölge temsilcilik kurulunun toplantı gündemi, sekreter tarafından düzenlenir ve üyelerin önerisi ile gündeme yeni maddeler eklenebilir. ç) Sekreter, görevlilere ait sicillerin tutulması ve yönetim veya yürütme kurulu kararlarının uygulanması için gerekli tüm önlemleri alır. Gerektiğinde, görevliler için yönetim veya yürütme kuruluna önerilerde bulunur. d) Şube yönetim veya bölge temsilciği yürütme kurulunca, sekretere belirli miktarda harcama yetkisi verilir. e) Şube veya bölge temsilciliği saymanı, mali işlemlerin yönetmeliklere ve usulüne uygun yürütülmesinden, gerekli defterlerin tutulmasından, demirbaşların iyi şekilde kullanılmasından yönetim veya yürütme kuruluna karşı sorumludur. Bu konularda gerekli önlemleri alır ve önerilerde bulunur. Harcamaların bütçeye uygun yapılıp yapılmadığını denetler. f) Şube başkanı, başkan vekili, sekreter ve saymanı veya bölge temsilciliği başkanı, sekreter ve saymanı yönetmelik hükümleri ile bütçe olanakları içinde, şube yönetim veya Bölge Temsilciliği yürütme kurulunca alınan kararlara göre harcama yaparlar. g) Şube yönetim veya bölge temsilciliği yürütme kurulları, gerektiğinde, Oda Yönetim Kurulundan ek ödenek isteyebilirler. Şube Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi Madde 55 — Nedeni ne olursa olsun üç ay süre ile toplantılara sürekli olarak katılmayan veya katılmayacağını bildiren şube yönetim veya bölge temsilciliği yürütme kurulu üyesi, çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer. Şube yönetimi veya bölge temsilciliği yönetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasının birlikte çekilmesi durumunda, yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda yeniden görev bölümü yapılır. Şube veya bölge temsilciliği yönetim kurulu, görevli bulunduğu işlerin yürütülmesi için gerekli gördüğü konularda, bütçe olanakları içinde, uzmanlık komisyonları kurar. Komisyonların çalışma ve işlemlerinin yürütülmesini, şube veya bölge temsilciliği sekreteri düzenler. Şube ve Bölge Temsilciliği bütçesi Madde 56 — Şubelerin veya bölge temsilciliklerinin her türlü gelirleri, Odaya aittir. Yapacakları bütün tahsilatı Oda hesabına yatırırlar. Giderleri, Oda Genel Kurulunca kabul edilen şube veya bölge temsilciliği bütçesine göre ayrılan ödenekten karşılanır. Şube yönetim veya bölge temsilciliği yürütme kurulu kendi bütçesine göre gerekli harcamada bulunur. Şube yönetim veya bölge temsilciliği yürütme kurulu, kendi bütçesinin bölümleri arasında, yüzde on (%10) oranında ve her bölümün maddeleri arasında bir oranla bağlı olmaksızın aktarım yapabilir. Her ay sonunda, gider ve gelirler, birer çizelge biçiminde Oda Yönetim Kuruluna bildirilir. Şube yönetim veya bölge temsilciliği yürütme kurulu, çalışmaları ve hesapları yönünden, Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Oda Genel Kurulunca onaylanan şube veya bölge temsilciliği bütçelerinin gerçekleştirilmesinde, Oda Yönetim Kurulu da sorumludur. Bu sorumluluktan dolayı, şube veya bölge temsilciliği ile Oda Yönetim Kurulu arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktığında, bu uyuşmazlık, Oda Yönetim Kurulu ile şube yönetim ve bölge temsilciliği yürütme kurulları arasında yapılacak ortak toplantılarda çözümlenir. Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile tüm şubelerin yönetim ve bölge temsilciliği yürütme kurulu üyelerinin ortak toplantısında, çoğunluğun görüşleri doğrultusunda işlem yapılır. Şube ve Bölge Temsilciliği Danışma Kurulu Madde 57 — Şube veya bölge temsilciliği danışma kurulu; Şube yönetim veya bölge temsilciliği yürütme kurulunun asil ve yedek üyeleri, il ve ilçe temsilcileri ve vekilleri, uzmanlık komisyonları üyeleri ile ilgili görevliler ve şube yönetim veya bölge temsilciliği yürütme kurulunun görevlendireceği uzman üyeler ve Oda çalışmalarında deneyimli üyelerden oluşur. Şube veya bölge temsilciliği danışma kurulu, Oda Uzmanlık Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre çalışır. Ancak, bu Yönetmeliğin mali hükümleri uygulanmaz. Şube veya Bölge Temsilciliği Danışma Kurulunun görevleri Madde 58 — Danışma kurulunun görevleri şunlardır: a) Şube veya bölge temsilciliği çalışmalarını değerlendirmek ve geliştirilmesi için önerilerde bulunmak, b)Yapılacak çalışmalar için üyelerin uzmanlık dalları, bilgi ve deneyim birikimlerini dikkate alarak aday önermek, c) Etkinlik bölgesinde bulunan üyelerin şube veya bölge temsilciliği çalışmalarına katılmalarını ve şube veya bölge temsilciliği ile bağlarının kurulmasını sağlamak. BEŞİNCİ BÖLÜM Seçimler Seçimler Madde 59 — Oda, şube ve bölge temsilciliği organ seçimleri, Kanunda belirlenen hükümlere uygun olarak yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır. Başkanlık divanı ile görevlendirilecek komisyon ve komite üyelikleri için seçimler, aksine bir karar alınmadıkça açık oyla yapılır. Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulları ile şube yönetim ve bölge yürütme kurulları seçimlerinde, en az asil ve yedek üyelerin toplamı kadar, diğer seçimlerde ise, seçilecek üye sayısı kadar adayın gösterilmesi gereklidir. Oy pusulalarına asil ve yedek üye sayısı kadar adayların ad ve soyadları, oy pusulalarında ayrılmış bölümlere yazılır. Seçileceklerin sayısından daha az adayın adı yazılan oy pusulaları da geçerli sayılır. Oy sayımında asil ve yedek üyeler, ayrı ayrı, aldıkları oy sayısına göre sıralanır. Hakim denetiminde Pazar günü yapılacak seçimler için, Genel Kurulca adaylar önerilir. Genel kurula katılan üyeler, kendilerini veya başka bir üyeyi aday gösterebilirler. Aday olmak için genel kurul toplantısına katılmak zorunlu değildir. Ancak tüm adayların, adaylıkları için, yazılı onaylarının bulunması zorunludur. Adayların saptanmasından sonra, Başkanlık Divanınca kesin aday listesi de okunarak duyurulur ve yapılacak seçimler için İlçe Seçim Kuruluna yazılı olarak bildirilir. Kesin aday listesi belirlenmeden genel kurul toplantısı kapatılmaz. Kesin aday listesinde adları bulunmayan üyelere verilen oylar, geçersizdir. Bir üye oda organlarında yalnız ve ancak bir göreve seçilebilir. Oda organlarına seçilenler Birlik Organlarına da seçilebilir. Ancak, Oda Yönetim Kurulu ve Oda Onur Kurulu üyesi seçilen bir üye, Yüksek Onur Kurulu üyeliği için aday olamaz. Seçimler sonucunda, oylarda eşitlik olursa, Oda sicil numarası küçük olan öncelik kazanır. Görev süresi sona eren üye, aynı göreve yeniden seçilebilir.

ALTINCI BÖLÜM Mali Hükümler Bütçe Madde 60 — Oda gelir ve giderleri, tüm Oda örgütünü kapsayacak biçimde hazırlanan ve Genel Kurulca iki yıllık çalışma dönemi için kabul edilen Oda bütçesi ile düzenlenir. Bütçe dönemi, bir takvim yılıdır. Gelir ve giderler, cinsleri bakımından bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar, yazılı olarak belirtilir. Oda Yönetim Kurulu Olağan Genel Kurulun yapılacağı takvim yılı başından bütçenin kabul edileceği Genel Kurul toplantısına kadar geçecek süre içinde, her ay için bir önceki yıl bütçesinin bir bölü onikisi (1/12) oranında harcama yapabilir. Ancak, niteliği bakımından bir kez de yapılacak giderlerin bu dönem içinde yapılması gerekirse, bu gibi harcamalar bir bölü onikisi (1/12) oranı aranmadan, Oda Yönetim Kurulunca yapılabilir. Oda Yönetim Kurulu, bütçenin gider bölümleri arasında, gereksinim durumunda, yüzde on (%10) oranında; aynı bölümün maddeleri arasında ise, bir oranla bağlı olmaksızın aktarma yapabilir. Oda Gelirleri Madde 61 — Odanın gelirleri şunlardır: a) Asil üyelerden ve geçici üyelerden Oda Genel Kurulunca saptanan miktarda alınacak kayıt ücreti, b) Asil üyelerden ve geçici üyelerden Oda Genel Kurulunca saptanan miktarda alınacak üye ödentileri, c) İlgililere gerektiğinde verilecek belgelere karşılık alınacak ücretler, ç) Her türlük yayın gelirleri, d) Bağış ve yardımlar, e) Taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler, f) Diğer gelirler. Bu maddenin (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen gelirler ile (f) bendinde belirtilen diğer gelirlerden gerekenlerin miktar ve esasları Oda Yönetim Kurulunca saptanarak uygulanır. Tüm Oda gelirlerinin gerçekleştirilmesi, tahsil, usul ve zamanları da Oda Yönetim Kurulunca saptanır. Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin olarak veya Oda Yönetim Kurulunca saptanarak duyurulan belirli aylarda olmak üzere, en çok dört eşit taksitte ödenir. Emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, askerlik görevini yapanlardan, askerlik süresince, yurt dışına çıkanlardan yurt dışında kaldıkları sürece ve lisans üstü öğrenim yapıp çalışmayanlardan, öğrenimleri süresince ödenti alınmaz. Oda ödentilerini ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Yazılı bildirim tarihinden başlayarak otuz gün içinde ödemeyenlere, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Oda Genel Kuruluna katılacak delegelerin ve doğal üyelerin ve Birlik Genel Kuruluna katılacak Oda delegeleri ile adaylarının yolluk ve benzeri giderleri, Oda bütçesi’nin ilgili bölümünden karşılanır. Toplantının yapıldığı ilin belediye sınırları içinde oturanlara, yolluk ödenmez. Toplantının yapıldığı il dışından gelerek toplantıya katılan doğal üye ve delegelere, geldikleri iller de dikkate alınarak, Oda Yönetim Kurulu’nca saptanacak miktarda yolluk ödenir. Odanın her türlü mali işlemleri, 6235 sayılı TMMOB Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği, genel muhasebe kuralları ve bu Yönetmelik hükümleri esas alınarak yürütülür. Birlik Hissesi Madde 62 — Her dönem bütçesi giderler cetvelinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurulunca belirlenen Birlik hissesini ödemek üzere Birlik Hissesi adıyla bir gider kalemi konulması zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yolluk Madde 63 — Birlik Yönetim Kuruluna seçilen üye ve Birlik Genel Kuruluna gönderilen delegelerin, yolluk ve zorunlu giderleri Oda tarafından karşılanır. Üye bilgilerinin gizliliği Madde 64 — Oda, üye adreslerini hiçbir şekilde dışarıya veremez, ancak mesleki araştırma ve meslekle ilgili tanıtım yapan kurum ve kuruluşlarca üyelere postalanması talep edilen tanıtım, broşür ve benzeri matbuat için posta masrafları, çeşitli giderler ve adres başına Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek uygun bir ücret alınarak, Oda tarafından üyelere gönderilir. Hüküm bulunmayan haller Madde 65 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ya da tereddüte düşülen hususlarda 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Ana Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yürürlük Madde 66 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 67 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütülür.

139 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

2023 Yılı Belge ve Eğitim Ücretleri

5307 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 16 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği kaps

SPDGMH YÖNETMELİĞİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, D

Türk Petrol Kanunu

Kanun No. 6491 Kabul Tarihi: 30/5/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Mülkiyet Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının millî menfaatlere uygun

Comentarios


bottom of page