TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHEN

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI

SERBEST PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ

UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; serbest petrol ve doğal gaz mühendisliği hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların mesleki etkinliklerinin Petrol Mühendisleri Odası tarafından denetlenmesini, üretilen hizmetlerin, mesleki esaslar, ülke ve meslektaş yararları yönünde gelişmesini, ilgili mevzuata, ülkemizde geçerli standartlara uygunluğunu sağlamak; Petrol Mühendisleri Odası tarafından belirlenen asgari ücretlerin uygulanmasına, meslektaşlar arasında haksız rekabetin önlenmesine, serbest petrol ve doğal gaz hizmeti veren kişi ve kuruluşların mesleki denetim, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirmeye esas kayıtlarının tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, serbest petrol ve doğal gaz mühendisliği hizmetlerini veren, mesleki ürünleri üreten, bu hizmetleri yapan, uygulayan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asgari ücret: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen, her türden serbest petrol ve doğal gaz mühendisliği hizmeti için uygulanacak en az ücreti,

b) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

c) Büro tescil belgesi (BTB): Odaya kayıt ve tescilini yaptırmış, serbest petrol ve doğal gaz mühendisliği hizmetlerini üretmek için kurulan veya faaliyet konuları arasında petrol ve doğal gaz mühendisliği hizmetleri bulunan bürolara Oda tarafından verilen ve bu hizmetleri üretmeye, yapmaya ve uygulamaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

ç) Oda (PMO): TMMOB Petrol Mühendisleri Odasını,

d) PDGM: Petrol mühendisliği ile petrol ve doğal gaz mühendisliği lisans öğrenimini tamamlamış, Odaya karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını koruyan, TMMOB ve Oda mevzuatı uyarınca çalışması yasaklanmamış petrol mühendisi, petrol ve doğal gaz mühendisi ve yüksek mühendislerini,

e) PDGMH: Petrol ve doğal gaz mühendisliği hizmetlerini,

f) SPDGMM: Petrol ve doğal gaz mühendislik, müşavirlik hizmetlerinden biri veya bir kaçını, kendi adına, ortak sıfatıyla veya ücretli çalışan olarak yürüten, Oda tarafından verilen serbest petrol ve doğal gaz mühendislik, müşavirlik belgesine sahip petrol mühendisi ile petrol ve doğalgaz mühendislerini,

g) SPDGMM belgesi: SPDGMM’ye Oda tarafından verilen ve serbest petrol ve doğal gaz mühendislik, müşavirlik hizmetlerini yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

ğ) SPDGMMH: SPDGMM’nin yapmaya yetkili olduğu serbest petrol ve doğal gaz mühendislik, müşavirlik hizmetlerini,

h) Tescilli büro: Serbest petrol ve doğal gaz mühendislik, müşavirlik hizmeti vermek üzere Odaya kayıt ve tescil yaptıran, tescil sonucunda BTB almaya hak kazanıp ilgili sicile kaydı yapılan ve bünyesinde SPDGMM belgesi sahibi en az bir petrol mühendisi veya petrol ve doğal gaz mühendisini ücretli, sözleşmeli veya ortak olarak bulunduran gerçek veya tüzelkişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Alanları ve Belgelendirme

Serbest petrol ve doğal gaz mühendislik, müşavirlik hizmetleri

MADDE 5 – (1) SPDGMM ile ilgili başlıca hizmet alanları şunlardır:

a) Ön çalışma ve uygulanabilirlik hizmetleri.

b) Araştırma, geliştirme ve planlama hizmetleri.

c) Proje hizmetleri.

ç) Keşif, şartname, sipariş dosyası, sözleşme ve ihale hazırlama, düzenleme ve değerlendirme hizmetleri.

d) Ulusal ve uluslararası anlaşmaların hazırlanması hizmetleri.

e) Deneme işletmesi, kontrol ve kabul hizmetleri.

f) Mesleki ölçüm, analiz, test, denetim, kalite kontrol hizmetleri.

g) Teknik uygulama sorumluluğu/fenni mesuliyet.

ğ) Hakediş ve kesin hesap hizmetleri.

h) Uygulama ve işletme yönetimi.

ı) Bilirkişilik hizmetleri.

i) Danışmanlık hizmetleri.

j) Mesleki eğitim ve öğretim hizmetleri.

(2) Birinci fıkrada sayılan hizmetlere ilişkin, TMMOB ve TMMOB’ye bağlı ilgili odaların kendi mevzuatlarında yer alan görev alanları ile ilgili yetki ve sorumlulukları saklıdır.

Petrol ve doğal gaz mühendisliği çalışma alanları ve uzmanlık konuları

MADDE 6 – (1) Petrol ve doğal gaz mühendisliği çalışma alanları ve uzmanlık konuları şunlardır:

a) Sondaj ve üretim alanında uzmanlık konuları.

1) Petrol, doğal gaz, petrol ve doğal gaza bağlı diğer gazlar, jeotermal, su ve diğer yeraltı kaynaklarının sondajı ile petrol, doğal gaz, petrol ve doğal gaza bağlı diğer gazlar ve jeotermal kaynakların üretim plan ve programlarının yapılması ve uygulanması.

2) Sondaj yerinin hazırlanması, kulenin sondaja hazır hale getirilmesi, malzeme temini ve ilgili tüm projelendirmelerin yapılarak uygulanması.

3) Sondajın emniyetli ve ekonomik olarak yapılmasını sağlamak amacıyla kuyu başı emniyet sistemi, sondaj dizisi, matkap, sondaj çamuru, hidrolik, koruma borusu, karot, kuyu testleri, çimento, tahlisiye, kuyu kontrolü, kuyu tamamlama ve diğer tüm programların hazırlanması, uygulanması, verilerin takibi ve yorumlanması.

4) Kayaçların gözeneklilik, geçirgenliklerinin tespiti ile kayaç içerisindeki sıvıların özellikleri ve kayaç ile etkileşimlerini belirleyen test ve deneylerin yapılması.

5) Kuyu verimlerine göre en uygun üretim teknolojisinin belirlenmesi, yerüstü ve yeraltı pompalarının seçimi, planlanması ve uygulanması.

6) Kuyuların verim ve basınç testlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

7) İlgili mühendislik disiplinleri ile birlikte; petrol, doğal gaz, petrol ve doğal gaza bağlı diğer gazlar ve jeotermal sahaların rezerv etütlerinin yapılması, saha geliştirme programlarının hazırlanması ve kuyu lokasyonlarının belirlenmesi.

8) Petrol, doğal gaz, petrol ve doğal gaza bağlı diğer gazlar ve jeotermal üretim sahalarında uygulanabilecek birincil ve geliştirilmiş kurtarım yöntemlerinin seçilmesi ve uygulanması.

9) Petrol, doğal gaz, petrol ve doğal gaza bağlı diğer gazlar ve jeotermal üretim kuyuları için asitleme, hidrolik çatlatma, çimentolama, perfore, valf sistemi ile formasyondan emiş yaptırma (svabbing) ve log operasyonları gibi günün teknolojilerine uygun yeniden tamamlama programlarının hazırlanması ve uygulanması.

10) Petrol, doğal gaz, petrol ve doğal gaza bağlı diğer gazlar ve jeotermal üretim kuyularındaki her türlü teknik arızanın giderilmesi.

b) Tesis ve tesisat alanında uzmanlık konuları.

1) Petrol, doğal gaz, petrol ve doğal gaza bağlı diğer gazlar ve jeotermal kaynakların üretimi, iletimi ve dağıtımı amacıyla kurulacak tüm tesis ve tesisatların planlanması, programlanması ve işletilmesi.

2) Petrol, doğal gaz, petrol ve doğal gaza bağlı diğer gazlar ve jeotermal kuyu ve saha bazında üretim sisteminin ekonomik ve verimli düzeyde işletilmesinin sağlanması.

3) Petrol, doğal gaz, petrol ve doğal gaza bağlı diğer gazlar ve jeotermal kaynakların denizden yapılan üretimlerde en uygun üretim ekipmanlarının seçilmesi ve işletilmesi.

4) Saha üretim hatları, toplama manifoldları, ana iletim ve dağıtım hatlarının planlanması, programlanması ve işletilmesi.

5) Kompresör, basınç düşürme veya ölçüm istasyonlarının planlanması, programlanması ve işletilmesi.

6) Boru hatları planlanması, programlanması ve işletilmesi.

7) Petrol, doğal gaz, petrol ve doğal gaza bağlı diğer gazlar ve jeotermal kaynaklarla ilgili tesislerin planlanması, programlanması ve işletilmesi.

c) Diğer uzmanlık konuları.

1) Petrol, doğal gaz, petrol ve doğal gaza bağlı diğer gazların depolama plan ve programlarının yapılması ve uygulanması.

2) Yeraltı depolama alanlarının gaz, petrol ve petrol ürünleri gibi akışkanları depolayabilme potansiyellerinin belirlenmesi, depolama parametrelerinin saptanması.

3) Depolama tesislerinin yeraltı ve yerüstü bölümlerinin planlanması, programlanması ve işletilmesi.

4) Petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz depolanması, dolum ve boşaltım operasyonlarının planlanması ve uygulanması.

5) Ham petrol ve doğal gaz fiyatlarının ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanması ve pazarlanma işlerinin organize edilmesi.

6) Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG), sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) tesislerinin işletilmesi.

7) Madeni yağ üretim faaliyetlerinin yapıldığı tesislerde sorumlu müdürlük faaliyetlerinin yürütülmesi.

8) İş güvenliği, işçi sağlığı konularında gerekli önlemlerin alınması ve kontrol edilmesi.

(2) Birinci fıkrada sayılan hizmetlere ilişkin, TMMOB ve TMMOB’ye bağlı ilgili odaların kendi mevzuatlarında yer alan görev alanları ile ilgili yetki ve sorumlulukları saklıdır.

SPDGMM belgesi verilmesi

MADDE 7 – (1) SPDGMM belgesi verilme şartları şunlardır:

a) Oda üyesi olmak ve aidat borcu bulunmamak.

b) Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya uğramamış veya varsa kısıtlaması sona ermiş olmak.

c) Oda Yönetim Kurulunca belirlenen SPDGMM belgesi ücretini ödemiş olmak.

ç) Kendi adına serbest çalışıyorsa, serbest meslek sahiplerine ilişkin vergilendirmeye tabi olduğunu belgelendirmek.

d) Bir tescilli büro adına çalışıyorsa, çalıştığı tescilli büro ile ilişkisini, yaptığı işi, süresini ve ücretini belirten sözleşmesini veya taahhütname suretini Odaya vermek veya büro tescil belgesine sahip olmak.

e) T.C. kimlik numarası beyanı, iki adet fotoğraf ve noterden onaylı imza sirküleri vermek.

f) Başvuru formunu doğru ve eksiksiz doldurarak imzalamış olmak.

Büro tescil belgesi verilmesi

MADDE 8 – (1) Büro tescil belgesi verilme şartları şunlardır:

a) Büro adına çalışan en az bir SPDGMM bulunması ve SPDGMM’nin büro adına ne sıfatla tescil edileceğinin, ortak, ücretli, sözleşmeli çalışan ve benzerinin başvuruda belirtilmesi ve belgelenmesi.

b) Oda Yönetim Kurulunca belirlenen BTB ücretinin ödenmiş olması.

c) Tescili istenen büroda SPDGMM ücretli çalışıyorsa, aldığı ücretin ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydının belgelenmesi.

ç) Tescili istenen büro eğer sermaye şirketi ise, şirketin Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmış esas mukavelesinin bir örneğinin Odaya verilmesi.

d) Tescili istenen büro adi ortaklık ise, ortaklık sözleşmesinin bir örneğinin Odaya verilmesi.

e) Büronun vergi mükellefi olduğunu gösterir belgenin verilmesi.

f) Tescili istenen büronun mühendislik hizmeti vermeye uygun olması, kira sözleşmesinin veya büro başvuru sahibinin mülkü ise tapu belgesinin bir örneğinin Odaya verilmesi.

g) SPDGMM’nin noterden onaylı imza sirkülerinin verilmesi.

ğ) Oda tarafından verilen başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurularak imzalanması.

Başvuru usulü ve yenileme işlemleri

MADDE 9 – (1) SPDGMM belgesi ve BTB verilmesi veya yenilenmesi işlemleri aşağıdaki kurallara uygun olarak yürütülür:

a) 7 nci ve 8 inci maddelerdeki koşulları sağlayan kişi veya kuruluşlar, mezkûr maddelerde belirtilen belgeleri tamamlayarak Oda Genel Merkezine yazılı olarak başvurur.

b) SPDGMM belgesi ve BTB ilk başvuruda o yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere verilir.

c) SPDGMM belgesi ve BTB her yıl Ocak ayının içinde SPDGMM’nin yazılı başvurusu ile yılsonuna dek geçerli olmak üzere yenilenir. Belge yenileme işlemlerini zamanında yaptırmayan SPDGMM ve tescilli büronun kaydı kapatılır. Kaydı kapatılan belge sahiplerinin yeniden başvurmaları halinde eski sicil numaraları ile kayıtları açılır.

ç) SPDGMM belgesi ve BTB’nin kaybedilmesi, PDGM’nin değişmesi gibi tescile esas koşullarda olan değişikliklerde, SPDGMM’lerin ve büroların en geç bir ay içerisinde yapacağı yazılı başvuru sonucunda, belgeler eski sicil numarası ile yenilenir.

d) Her yeni SPDGMM belgesi ve BTB talebinde eski belgeler Odaya geri verilir.

e) Birden fazla alanda çalışan ve farklı SPDGMMH veren kuruluşlar çalışma alanıyla ilgili olarak Odadan BTB almak zorundadır.

f) SPDGMM ve büro tescil kayıt ve yenileme için Oda Yönetim Kurulunca belirlenen kayıt ve yenileme ücreti alınır. Bu ücretler her yıl Aralık ayı içersince Oda Yönetim Kurulunca tespit edilerek Odanın internet sayfası ve diğer yayınları aracılığıyla duyurulur.

(2) Belgelerin verilmesi veya yenilenmesi konusunda Oda Yönetim Kurulu yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mesleki Denetim Uygulama Esasları ve Asgari Ücret

Denetim